Sep 08

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 1/2559

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ห้อง Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม 2559

Mar 03

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ลงคะแนนล่วงหน้าวันที่ 9 หรือเลือกตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. สภาคณาจารย์และพนักงาน รายชื่อผู้สมัคร
  2. กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย
  3. สภามหาวิทยาลัย

โดยสามารถลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม 2559

Feb 23

ข่าวสารตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559