Internal_audit

Author's details

Date registered: 16/07/2014

Latest posts

  1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 1/2559 — 08/09/2016
  2. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ลงคะแนนล่วงหน้าวันที่ 9 หรือเลือกตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2559 — 03/03/2016
  3. ข่าวสารตรวจสอบ — 23/02/2016

Author's posts listings

Sep 08

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 1/2559

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ห้อง Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม 2559

Mar 03

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ลงคะแนนล่วงหน้าวันที่ 9 หรือเลือกตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน รายชื่อผู้สมัคร กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ สภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จากคณาจารย์ประจำ โดยสามารถลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม 2559

Feb 23

ข่าวสารตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559