«

»

Mar 03

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ลงคะแนนล่วงหน้าวันที่ 9 หรือเลือกตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. สภาคณาจารย์และพนักงาน รายชื่อผู้สมัคร
  2. กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย
  3. สภามหาวิทยาลัย

โดยสามารถลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม 2559