«

Sep 08

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 1/2559

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ห้อง Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม 2559