ลักษณะงาน

  • หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ด้านการเงินและบัญชี)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ด้านการปฏิบัติงาน)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • งานส่วนกลาง ธุรการและงานเลขานุการ