ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหาร ในการให้บริการ คำแนะนำ คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร อย่างเป็นอิสระ มีระเบียบแบบแผน มีความเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มพร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในเป็นงานหลักของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 งานดังนี้
– งานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี คือ งานตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ การรับ – การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชี การพัสดุ การบริหาร งบประมาณเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

– งานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน คือ งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริการ และการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิชาการและจัดหารายได้ ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยรับตรวจ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างไร

– งานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัย

– งานตรวจสอบพิเศษ คือ งานตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

งานธุรการและเลขานุการ

งานธุรการ คือ งานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง / พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ภาระงานเกี่ยวกับกิจธุระต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานสารบรรณ และงานเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

งานเลขานุการ คือ งานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เช่น งานประชุมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมเปิด – ปิดการตรวจสอบภายใน การประชุมทีมงานตรวจสอบ งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ รับผิดชอบเรื่องการนัดหมายของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณแผนการจัดซื้อ – จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการจัดเตรียม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลตามความประสงค์ของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น