ปรัชญา/วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์

ปรัชญา

องค์กรมั่นคง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยงานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

พันธกิจ

1. กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานองหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ

2. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การตรวจสอบภายในด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

2. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยรับตรวจและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระแก่หน่วยรับตรวจ

เป้าประสงค์

1. หน่วยรับตรวจมีการบริหารงานและการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

3. หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยมีมูลค่าเพิ่มและมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

1. ปรับทัศนคติของหน่วยรับตรวจที่มีต่อกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

2. ใช้รูปแบบการตรวจสอบภายในแบบกัลยาณมิตร

3. พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน

5. พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรอบรู้และมีทักษะการเป็นที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่หน่วยรับตรวจ