สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7(25)/2566

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7(25)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) สมรรถนะ/ความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบ (List of Competencies) ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม Online Learning room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5(23)/2566

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5(23)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานงบการเงินเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4(22)/2566

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4(22)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) สมรรถนะ/ความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรอจสอบกับอธิการบดีและผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2(20)/2566

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2(20)/2566 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องรายงานผลการสอบทานรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1(19)/2566

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10(19)/2566 โดยมีวาระเรื่องแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี(เก่า) วันที่ 20 ตุลาคม 2565

สำนักงานตรวจสอบภายใน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9(18)2565

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9(18)2565โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการประเมินการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของภาครัฐจากภายนอกองค์กร เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมหอมขจร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อว 226 และผ่านระบบ Online วันที่ 16 กันยายน 2565

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8(17)/2565

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8(17)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายนอก เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมหอมขจร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7(16)/2565

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7(16)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายนอก เรื่องรายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ฯลฯ วันที่ 7กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3